Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

lewa
1085 53ee 390
lewa
lewa
lewa
2223 b0fd 390
lewa
lewa
lewa
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viamadadream madadream
lewa
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viamadadream madadream
lewa
8947 7715 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamadadream madadream

April 08 2017

lewa
lewa
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
lewa
6284 a90d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaynis aynis
lewa
lewa
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
lewa
7984 f0e8 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialittlefool littlefool

March 19 2017

lewa
4923 1d03 390
Reposted fromdailylife dailylife viawhatkatefeel whatkatefeel
lewa
0426 5c60 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachrzrzrz chrzrzrz

July 04 2015

lewa
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
lewa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl